Alla artiklar
Alla Artiklar IkonStäng Alla Artiklar Ikon
15/4/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets designtävling har inletts
Läs mer
15/2/2024
Designtävlingen för den nya museibyggnaden startar i april 2024
Läs mer
25/1/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets genomförandeplan har offentliggjorts
Läs mer
4/10/2023
Ett nytt bolag för att upprätthålla Arkitekturmuseets och Designmuseets verksamhet
Läs mer
16/3/2023
Finansieringsbeslut för AD-museet fattas under 2023
Läs mer
24/11/2022
"Saaret" vann tävlingen om Magasinstranden
Läs mer
14/11/2022
En rådgivande grupp har tillsatts för det nya arkitektur- och designmuseet
Läs mer
4/7/2022
Magasinstrandens framtid kan nu kommenteras
Läs mer
28/4/2022
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum har bildats
Läs mer
Den nya stiftelsen bildades i Helsingfors stadshus.
16/12/2021
De internationella tävlingsförslagen för Magasinstranden har publicerats
Läs mer
Magasinstranden i Södra hamnen i Helsingfors
10/11/2021
Det nya visuella utseendet knuffar Arkitektur- och Designmuseet -projektet mot ett genomförandebeslut
Läs mer
10/11/2021
Bli bekant med projektgruppen
Läs mer
10/11/2021
Att slå världsrekord: en intervju med styrgruppens ordförande Timo Laitinen
Läs mer
10/11/2021
Mot ett nytt museum - Arkitekturmuseets och Designmuseets historia presenteras på Designmuseet
Läs mer
8/4/2021
Exceptionellt omfattande finansiering för nytt arkitektur- och designmuseum - minst 24 miljoner euro privat finansiering
Läs mer
24/3/2021
Inrättandet av nya arkitektur- och designmuseet framskrider
Läs mer
28.4.2022
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum har bildats
Finska staten och Helsingfors stad har bildat en stiftelse för det nya museet för arkitektur och design. Till styrelsen för Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum utnämndes nio medlemmar med omfattande sakkunskap inom finansiering, kapitalförvaltning, juridik, stiftelseverksamhet, investeringar, museiarbete, design- och arkitektur.
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum bildades i Helsingfors den 28 april 2022. Stiftelseurkunden undertecknades av forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen, Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen, undervisnings- och kulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen och Helsingfors stads kanslichef Sami Sarvilinna.

Stiftelsen har till uppgift att inrätta ett nytt arkitektur- och designmuseum av hög internationell standard. Den nya museibyggnaden kommer att ligga i Södra hamnen i Helsingfors. Stiftelsen ansvarar för museets medelanskaffning och förvaltardess kapital. När det nya museet har inrättats kommer det nuvarande Arkitekturmuseet och Designmuseet och deras samlingar att slås samman med denstiftelse som nu har bildats.

Till styrelseordförande för Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum utnämndes Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen, som även har varit ordförande för styrgruppen för museiprojektet sedan våren 2021.

Till medlemmar i stiftelsens styrelse utnämndes arkitekt (SAFA) Mikko Aho, verkställande direktör för Föreningen Konstsamfundet Stefan Björkman, styrelseproffset Anne Korkiakoski, arkitekt (SAFA) Juha Lemström, understatssekreterare vid finansministeriet Leena Mörttinen, Chief Design Officer vid Bang & Olufsen Miklu Silvanto, direktör för Serlachius-museerna Pauli Sivonen och professor i strategisk design vid Aalto-universitetet Anna Valtonen.
"
Antti Kurvinen, forsknings- och kulturminister
Det gläder mig att förverkligandet av arkitektur- och designmuseet nu har tagit ett stort steg framåt. Museiprojektets framskridande skapar tro på en bättre framtid och på kulturen som en stärkande och förnyande resurs i samhället.
"
Juhana Vartiainen, borgmästare
Vårt mål är att bygga världens bästa arkitektur- och designmuseum som inspirerar till ett nytt sätt att se på världen. Museiprojektet ökar också Helsingfors internationella dragningskraft, och jag är väldigt glad över att projektet har framskridit enligt planerna.
"
Timo Laitinen, styrelseordförande för Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum
Det är en stor ära att få börja leda detta historiska projekt. Tillsammans med den grupp av experter som utnämnts till styrelsen för den nya museistiftelsen vill vi skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att museiverksamheten i framtiden ska kunna bedrivas på ett ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt hållbart sätt. Den snabbt föränderliga världen uppmuntrar till djärva och ansvarsfulla lösningar.
Målet är ett visionärt museum för framtiden
Det nya arkitektur- och designmuseet ska bli ett visionärt museum för framtiden. I det pågående beredningsskedet utarbetas en omfattande projektplan för arbetet med att inrätta museet och uppföra dess nya byggnad. Målet är att det slutliga genomförandebeslutet om museet ska fattas i början av 2023.

Den nybyggnad som planeras för museet ska upprättas i Södra hamnen i Helsingfors som en del av det mer omfattande utvecklingsprojektet vid Magasinstranden. I fråga om Magasinstranden pågår för närvarande en internationell kvalitets- och koncepttävling. I tävlingen reserveras en plats för museet, men den omfattar inte planeringen av museet. För museibyggnaden ordnas en separat arkitekturtävling vid ett senare tillfälle.

Under år 2022 medverkar en internationell expertgrupp i planeringsarbetet. Avsikten med gruppen är att stöda museiprojektets ambitiösa ändamålsnivå vad museets internationella roll och relevans ankommer. De inbjudna experterna representerar toppen inom många olika discipliner som kultur, diverse designområden och digitalisering.
Grundare
Grundande Partners
Webbplatsen använder kakor. Med hjälp av kakor gör vi det lättare för dig att använda webbplatsen.

Mer information hittar du här.