Alla artiklar
Alla Artiklar IkonStäng Alla Artiklar Ikon
15/4/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets designtävling har inletts
Läs mer
15/2/2024
Designtävlingen för den nya museibyggnaden startar i april 2024
Läs mer
25/1/2024
Det nya arkitektur- och designmuseets genomförandeplan har offentliggjorts
Läs mer
4/10/2023
Ett nytt bolag för att upprätthålla Arkitekturmuseets och Designmuseets verksamhet
Läs mer
16/3/2023
Finansieringsbeslut för AD-museet fattas under 2023
Läs mer
24/11/2022
"Saaret" vann tävlingen om Magasinstranden
Läs mer
14/11/2022
En rådgivande grupp har tillsatts för det nya arkitektur- och designmuseet
Läs mer
4/7/2022
Magasinstrandens framtid kan nu kommenteras
Läs mer
28/4/2022
Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum har bildats
Läs mer
Den nya stiftelsen bildades i Helsingfors stadshus.
16/12/2021
De internationella tävlingsförslagen för Magasinstranden har publicerats
Läs mer
Magasinstranden i Södra hamnen i Helsingfors
10/11/2021
Det nya visuella utseendet knuffar Arkitektur- och Designmuseet -projektet mot ett genomförandebeslut
Läs mer
10/11/2021
Bli bekant med projektgruppen
Läs mer
10/11/2021
Att slå världsrekord: en intervju med styrgruppens ordförande Timo Laitinen
Läs mer
10/11/2021
Mot ett nytt museum - Arkitekturmuseets och Designmuseets historia presenteras på Designmuseet
Läs mer
8/4/2021
Exceptionellt omfattande finansiering för nytt arkitektur- och designmuseum - minst 24 miljoner euro privat finansiering
Läs mer
24/3/2021
Inrättandet av nya arkitektur- och designmuseet framskrider
Läs mer
4.10.2023
Ett nytt bolag för att upprätthålla Arkitekturmuseets och Designmuseets verksamhet
Stiftelserna som upprätthåller Arkitekturmuseet och Designmuseet sammansmälter den 1:a januari 2024 i en stiftelse grundad för det nya nationella arkitektur- och designmuseet. För att upprätthålla museiverksamheten har grundats AD-museet Ab. Arkitekturmuseets och Designmuseets verksamhet fortsätter genom det nya bolaget på de bekanta adresserna i Gardesstaden i Helsingfors.
I Helsingfors håller ett nytt nationellt arkitektur- och designmuseum på att grundas. För det nya museet grundade Helsingfors stad och finska staten på våren 2022 Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum, i vilken Stiftelsen för Designmuseet och Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum smälter samman i början av 2024. Samtidigt överförs museernas verksamhet genom överlåtelsen av verksamheten till det bolag som nu bildas. AD-museet Ab upprätthåller Arkitekturmuseets och Designmuseets verksamhet och befrämjar grundandet av det nya museet tillsammans med sin moderstiftelse.

"Grundandet av det nya museet framskrider planenligt. Under de följande åren kommer Designmuseet och Arkitekturmuseet ännu att verka i sina nuvarande byggnader, som skilda museibrand, men som deras gemensamma riktlinje finns det nya arkitektur- och designmuseet och den nybyggnad för det som reser sig vid Magasinstranden i Helsingfors", betonar Kaarina Gould, verkställande direktör för Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum samt ordförande för det nya museibolagets styrelse.

Grundaren av det nya museibolaget, Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum, har till bolagets styrelse utnämnt följande experter inom arkitekturen, design, museibranschen, affärsverksamhetsutvecklingen, kommunikationen, ansvarsfullheten, ledarskaps- och personalutvecklingen: Laura Aalto, kommunikationschef, Aalto-universitetet; Kaarina Gould, verkställande direktör, Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum (ordf.); Jenni Reuter, professor, arkitekt SAFA; Mikael Silvanto, formgivare, företagare; Pauli Sivonen, museidirektör, Serlachiusmuseerna (vice ordf.); Petri Tervonen, affärsverksamhetsdirektör, Fiskars och Katri Viippola, verkställande direktör, Förbundet för Finländskt Arbete. Pauli Sivonen och Mikael Silvanto har tidigare verkat i styrelsen för Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum. Från början av år 2024 utnämns till styrelsen också en representant för personalen.

För övergångsperioden inför grundandet av det nya museet har som verkställande direktör för museibolaget utnämnts Jukka Savolainen (M.A.), som sedan 2012 har verkat som chef för Designmuseet. Carina Jaatinen (FM) som sedan år 2020 har arbetat som Arkitekturmuseets chef ansvarar för innehållstjänsterna i det nya museibolaget.

"Jag är verkligen glad över att vi till styrelsen för museibolaget har fått ett mångsidigt toppkunnande, som representerar olika branscher, och att cheferna för båda de sammansmältande museerna har förbundit sig till att i sina nya roller främja de gemensamma målsättningarna. Jag tror att projektet svarar mot många aktuella målsättningar – museet stärker Helsingfors livskraft och höjer Finlands internationella profil", definierar Gould.

Museernas verksamhet fortsätter på de bekanta adresserna
Designmuseets och Arkitekturmuseets personal och verksamhet överförs till det nya museibolaget i samband med att stiftelserna sammansmälter.

"Förutom den administrativa fusionen är samarbetet mellan museerna tätare än förut – redan i november 2023 öppnar Arkitekturmuseets och Designmuseets första gemensamma utställning Garden Futures: Design som växer som breder ut sig i båda museibyggnaderna", berättar Gould.


I Finland är ett nytt nationellt arkitektur- och designmuseum på väg att grundas. Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum som grundades 2022 har sammanställt genomförandeplanen för museet, på basis av vilken projektets huvudfinansiärer kan fatta de behövliga besluten under år 2023. Arkitekturmuseet och Designmuseet med sina internationellt unika samlingar sammansmälter i det nya museet. Nybyggnaden som planerats för museet reser sig på det område som håller på att utvecklas vid Magasinstranden i Helsingfors historiska Södra hamn.
Grundare
Grundande Partners
Webbplatsen använder kakor. Med hjälp av kakor gör vi det lättare för dig att använda webbplatsen.

Mer information hittar du här.